SOLIDARNOŚĆ OŚWIATA – Komisja Międzyzakładowa nr 387 w Warszawie

List do Ministra Przemysława Czarnka

Szanowny Pan
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ponownie zwraca się o pilną
interwencję i zmianę wykładni prawa Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącej nowelizacji
ustawy Karta Nauczyciela z dnia 27 września 2017 r. w zakresie trybu rozliczania godzin
ponadwymiarowych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.Czytaj dalej ………..